RESDIBA II - Enfortiment del programa de segregació i recollida selectiva de residus

El projecte RESDIBA II "Enfortiment del programa de segregació i recollida selectiva de residus", finançat per la Diputació de Barcelona, s'ha desenvolupat durant 2015, amb la finalitat enfortir les capacitats tècniques de l'Oficina de Gestió Ambiental de la Municipalitat Provincial d'Anta en els àmbits de segregació en origen i recollida selectiva de residus sòlids urbans i el tractament de lixiviats de l'abocador sanitari.

Les accions tenen per finalitat:

 1. Contribuir a la creació d'una unitat de suport per implementar el programa de segregació a la font i recol·lecció selectiva per a la generació de llocs de treball i donar una oportunitat d'integració a les persones poc afavorides

 2. Promoure la participació activa de la població de la Municipalitat provincial d'Anta-Cusco en el Programa d'Segregació en Origen i recollida selectiva

 3. Avaluar el tractament dels lixiviats de l'abocador d'Anta mitjançant l'ús d'aiguamolls de tractament.

 4. Organització de jornades de difusió i divulgació a la província d'Anta i Olesa de Montserrat.

El projecte aborda la segregació en origen i la recollida selectiva dels residus sòlids urbans a la província d'Anta, considerant que al Perú aquesta activitat es realitza predominantment de manera informal. Per això, una de les accions claus de la proposta és la formalització de recicladors i es farà èmfasi en el marc de la llei 29419 que facilita instruments per iniciar processos de formalització de recicladors en cada un dels 9 districtes de la província d'Anta.

A l'assistència tècnica es realitzaran les següents activitats:


I. Capacitació teorico-pràctica en gestió de residus sòlids a Barcelona

Formació teòrica-pràctica de personal tècnic de la municipalitat d'Anta i de la UNALM + IPES a la càtedra UNESCO de sostenibilitat de la UPC a Barcelona. Es realitza intercanvi d'experiències entre la municipalitat d'Anta i l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Visites institucionals a Barcelona (nov 2015 Barcelona).

 

II. Promoure la creació de la unitat de suport per al programa de segregació a la font i recol·lecció selectiva, coordinat per UNESCO_SOST, la municipalitat de ANTA i IPES:

 1. Registre formal de l'Associació de recicladors urbans, en la SUNARP i la municipalitat

 2. Tallers de capacitació

 3. Compra d'equips i materials, uniformes i tricicles per a la recollida selectiva

 4. Vacunes d'Hepatitis B i Tètanus als recicladors

 5. Capacitació a funcionaris dels 9 districtes,

 6. Assistència tècnica per a l'acompanyament i formalització de recicladors

 7. Capacitació a funcionaris tècnics per aconseguir el Pla d'incentius a la Millora de la Gestió i Modernització Municipal (PI).

  

III. Promoure la participació activa de la població de la Municipalitat provincial d'Anta-Cusco en el Programa d'Segregació en Origen i recollida selectiva. Intervenen la UPC, UNALM, Municipalitat de Anta, Ajuntament d'Olesa, TYPSA, IPES

 • Realitzar 02 Campanyes de sensibilització relacionades amb la Segregació a la font i recol·lecció selectiva

 • Realitzar 01 Fira escolar a Anta

 • Realitzar 01 Concurs ambiental: Reciclatge de materials

 

IV. Avaluar el tractament dels lixiviats de l'abocador (Farciment Sanitari) de Anta mitjançant aiguamolls construïts.


- Capacitació teoricopràctica de Tècnics de la Municipalitat d'Anta a les instal·lacions de la UPC i la UNALM així com l'intercanvi d'experiències entre universitats i entitats locals i internacionals. Hi participen la UPC, UNALM, Municipalitat de Anta, Ajuntament d'Olesa, TYPSA, IPES.


- Projecte de Treball de final de màster:


"Aiguamolls artificials per al tractament de lixiviats de la fracció orgànica dels residus sòlids de l'abocador sanitari d'Anta - Cusco". Diego Suero, UNALM


La planta demostrativa estarà formada per una etapa inicial de pretractament prèvia formada per un "buffer strip" (franges vegetades) que intercepten l'aigua de pluja disminuint la generació de lixiviat i exercint al mateix temps una acció de fitoremediació. Posteriorment, el lixiviat que es capta del sòl es condueix al sistema natural de tractament, format per un aiguamoll construït de flux subsuperficial vertical.


Es prendrà com a referència l'experiència obtinguda en el projecte Moràvia amb els jardins comunitaris. Es dissenya una versió millorada (v2) d'aquesta tecnologia natural multifuncional. La versió millorada o Jardins Comunitaris v2, afegeix la funció d'adaptació davant esdeveniments climatològics extrems com pluges torrencials, inundacions i risc d'esllavissades i funció ecosistèmica pel control de l'aigua d'escorrentia / pluja i de la contaminació difusa. Amb els jardins comunitaris v2 es disposa d'una eina multifuncional participativa que permet l'enfortiment de la resiliència i la disminució de la vulneabilidad local.


- Projecte de Treball de Fi de Màster:

Luisa Madolyn Álvarez, Becària Universitat de BarcelonaV. Comunicació, divulgació i difusió dels resultats obtinguts i V. Coordinació i seguiment


Es realitzaràn reunions de seguiment i coordinació virtual i presencial amb la participació de la UPC, UNALM, Municipalitat de Anta, Ajuntament d'Olesa, TYPSA, IPES


5 vistas0 comentarios